Personhistorisk Tidskrift

Personhistorisk Tidskrift.

Personhistorisk Tidskrift

Personhistoriska samfundet ger ut Personhistorisk tidskrift (PHT), en väl ansedd vetenskaplig tidskrift som finns på de flesta större bibliotek. Den utkommer med två nummer per år. Personhistorisk tidskrift grundades 1898 och ersatte då Svenska autografsällskapets tidskrift.

PHTB174x300

Personhistorisk tidskrift har under årens lopp publicerat mängder av uppsatser om enskilda aktörer i svensk och skandinavisk historia: högre officerare och ämbetsmän, kungligheter och hovfolk, tidningsmän och författare, diplomater och politiker. Inte minst har genealogier intagit en framträdande plats. PHT har dock mer eller mindre lämnat denna del av sitt bevakningsområde.

I stället publicerar vi numera biografier, självbiografiskt material och någon gång intervjuer med personer som levt ett intressant liv eller på något sätt spelat en roll i det svenska eller det skandinaviska samhället. Även artiklar av mer allmän historisk karaktär förekommer. Någon absolut gräns för tidskriftens geografiska intresseområde finns inte, varför man kan tänka sig att även en eller annan artikel om personer utanför Skandinavien kan dyka upp, om tillräckliga skäl för en sådan publicering finns. Utrikesförvaltning och inte minst krigiska äventyr under svensk stormaktspolitik har ofta inspirerat författare. Tidskriften är väl försedd med internationellt stoff, för den läsare som helst dröjer vid sådana ämnen!

PHTA

I PHT:s utgivning framträder under de senaste utgivningsåren en tilltagande ”demokratisk” tendens. Alltfler personer ur typisk medelklass avporträtteras: feminister, journalister, pedagoger, folk ur akademiska miljöer – och inte alltid personer vilka under samtiden intagit ledande och namnkunniga positioner inom sina respektive gebit.

”Demokratiseringen” av PHT är en spegling av hur det svenska samhället förändrats både i fråga om rekrytering av personer till nyckelpositioner men också i fråga om skribenter. De människor som idag skaffar sig högre utbildning och som har ambitioner att publicera sig har annan bakgrund och annorlunda värderingar än de som skrev i PHT under dess barndom. Moderniteten har avsatt sig i PHT:s spalter. Inte minst märks detta genom att ett ökande antal kvinnor träder fram i artiklar – skrivna av kvinnor!

En tidskrift blir sällan till alla delar en spegel av redaktionens avsikter. Få artiklar till PHT är beställda. Det mesta som föreläggs redaktionen har tillkommit spontant. Några honorar utbetalas inte, eftersom tidskriftens ekonomi inte tillåter detta.

PHT ger röst åt det förgångna med hjälp av verktyg och tolkningsmetoder samtiden räcker fram. Tanken att historien aldrig fullt ut enbart är resultatet av krafter utanför individen är grundläggande för personhistorisk forskning och publicistik. Begrepp som ”personlighet” och ”karaktär” gör via en tidskrift som denna anspråk på att betraktas som agenter ute på det historiska kraftfältet.

Privatpersoner som väljer att bli medlemmar får tidskriften via medlemskapet; övriga har möjlighet att prenumerera på tidskriften till en årskostnad av 220 kr plus porto. Se vidare under Medlemskap.

Kortfattat personregister till artiklar och meddelanden 1946-2013

 

 

Loading

Information till skribenter

Information och anvisningar till skribenter.

Manus ska levereras som redigerbara filer till redaktören per e-post. Fotnoter placeras som vanligt längst ner på varje sida. Bifoga gärna några rader till vår spalt ”Medarbetare i detta nummer” samt lämpliga bilder eller förslag till illustrationer. Bilderna skickas antingen som digitala filer eller per post som original. Redaktionen återsänder bilder som bifogats.

Tidskriften tillämpar peer-review. Honorar för medverkan i PHT utbetalas inte, däremot erhåller författare till artiklar kostnadsfritt tio exemplar av det nummer där deras bidrag publiceras. Recensenter erhåller på motsvarande sätt tre exemplar.

PHT publicerar i huvudsak material med historisk eller biografisk inriktning. I fråga om texter av renodlat släkthistorisk eller genealogisk karaktär hänvisas till publikationer med särskild täckning av just dessa forskningsområden.

 

 

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress